Política de privacitat

Traç Gràfica informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació.

En aquest sentit, Traç Gràfica garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals reflectida en la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Traç Gràfica recull dades de caràcter personal com el correu electrònic al complimentar els formularis inclosos en el seu lloc web. Traç Gràfica és responsable de les dades recollides en aquest sentit.

Traç Gràfica informa als seus usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari s’haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció: Traç Gràfica. C/ Lleida, 28 – 08242 Manresa

Aquesta comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol.licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat, En aquest cas, haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.